ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทุกวันนี้นักดนตรีไทยและสำนักของพิพัฒน์เริ่มสนใจการเรียนดนตรีไทยน้อยลงเรื่อยๆ กว่าตอนเด็กๆ แต่สนใจที่จะเรียนดนตรีไทยในประเทศไทยน้อยลงในยุคนี้ ที่ๆ เราสามารถหาอาหารกินกันได้ พวกเขาหายไปทีละคนจนไม่มีที่อื่นแล้ว โดยเฉพาะกับวงปี่พัฒน์มันต่างจากเมื่อก่อนมาก ทุกวันนี้ เด็ก ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันต่างๆ มีเด็กพิพัฒน์จำนวนไม่มากที่เรียนที่โรงเรียนพิพัฒน์หรือเพียงแค่พิพัฒน์มากกว่าเรียนที่บ้านหรือในสำนักงานต่างๆ เรียนกับวงดนตรีแต่ส่วนใหญ่จะมาซ้อมตอนเย็น พอมืดหลังเลิกเรียนก็กลับไปบ้านอื่นเพื่อกินข้าวและนอนกับพ่อแม่ หรือไม่เหมือนลูกของ ที่นอนในโรงเรียนแม่หรือบ้านของในภาษาปี่พัตเขาฝึกระนาดในตอนเช้าซึ่งเขาเรียกว่าระนาดไล่มัน ผู้คนจะไล่ตามและเตะระนาดออกมาในทันใด แต่จริงๆ แล้วมันเป็นวิธีที่จะพัฒนาความสามารถของระนาดหรือเพียงแค่ฝึกฝนให้มันดีขึ้น

ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร อิทธิพลที่ส่งผลกระทบ

โลกทุกวันนี้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง รวมประเทศไว้ในระบบเดียวกัน มีการผลิต การค้า และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียม ส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก อาจส่งผลต่อคุณค่าของสังคมไทยที่มีต่อดนตรี ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อคุณค่าดนตรีไทยของสังคมไทยมีดังนี้

 1. วัฒนธรรมสมัยนิยมตะวันตก
  วัฒนธรรมตะวันตกเป็นคุณค่าของสังคมไทยที่ประจักษ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อคนไทยมีโอกาสศึกษาในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเพณีและวัฒนธรรมไทย เมื่อคนกลุ่มนี้กลับมาเมืองไทย แนวความคิด วิถีชีวิตแบบยุโรปตะวันตก ค่านิยมที่มีต่อสังคมไทย ค่านิยมใดที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ? ลักษณะเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อดนตรีไทย เนื่องจากคนไทยสนใจดนตรีไทยน้อยกว่าแต่ก่อนมาก
 2. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีไทยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าอาชีพนักดนตรีของศิลปินไทยยังคงมีอยู่ตามค่านิยมของไทยที่เปิดโอกาสให้วงดนตรีไทยไปแสดงในพิธีต่างๆ ก็เริ่มเสื่อมถอยลง เปลี่ยนรูปแบบเป็นกลุ่มศิลปินใหม่ ผลงานบางส่วนของ Tool ในสังคมยุคใหม่ ได้แก่ ศิลปินที่มีชื่อเสียงซึ่งบันทึกงานของตนลงในซีดีและอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงดนตรีไทยที่มีคุณภาพ พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสดนตรีไทย
 3. ระบบการศึกษาดนตรีไทย
  สมัยก่อนเด็กๆ ศิลปินศึกษาดนตรี ฝึกฝนและเรียนรู้ดนตรีไทยในครอบครัวของตนเองอย่างสตูดิโอดนตรี กรณีเด็ก ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ลูกของครูสอนดนตรีจะฝากเป็นลูกศิษย์ของครู ใช้ห้องเรียนของคุณเป็นสถานที่เรียน ใช้ชีวิต รับประทานอาหาร และฝึกฝนอาชีพด้านดนตรีของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนดนตรีในสตูดิโอดนตรีหรือกลุ่มครู เด็กเหล่านี้จึงมีโอกาสเรียนดนตรีไทยจากครูสอนดนตรีโดยตรง ชั้นเรียนดนตรีเริ่มในตอนเช้า ถ้ามาซ้อมร้องเพลงด้วยกันช้า ให้ครูร้องเพลงต่อ บางวันอาจมีการแสดงที่ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่รับผิดชอบ เด็กเหล่านี้ยังคงทำหน้าที่นักดนตรีต่อไป เขาเติบโตขึ้นมาและกลายเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ศิลปินมืออาชีพที่มีฝีมือ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้รูปแบบการเรียนดนตรีไทยของเขาเปลี่ยนไป เป็นการเรียนดนตรีตามหลักสูตรการศึกษา เนื้อหาหลักสูตรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีทั่วไป ผู้ที่สนใจดนตรีไทยควรเลือกเรียนในสถาบันที่เปิดสอนดนตรีโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีหลายสถาบัน เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์บุชพัฒนาศิลป์ เป็นต้น
 4. เปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทย
  วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนไปจากวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่วุ่นวาย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ผู้คนในปัจจุบันจะใช้เวลากับประเพณีและกิจกรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายอาศัยอยู่เพื่อให้คนไทยในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงคุณค่าของดนตรีไทยได้ โดยทุกกิจกรรมที่ประกอบเป็นประเพณี จิตสำนึก และความเชื่อที่แต่เดิมแยกจากกัน ช่องว่างนี้รวมทั้งช่องว่างระหว่างเก่าและใหม่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมไทยที่มีต่อดนตรีไทย

ดนตรีไทยกับสังคมไทย

ดนตรีเป็นศิลปะประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดสไตล์ ทำนอง และบรรยากาศของชิ้นงานที่บรรเลงตามจินตนาการของผู้แต่งผ่านสื่อเสียง ดนตรีมีค่าควรแก่การพัฒนาชีวิตที่มีความสุขของมนุษย์ การรักษาความเศร้าโศกเป็นตัวกลางที่ทำให้กิจกรรมและจิตสำนึกที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบดั้งเดิมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่เป็นตัวแทนของประเทศ คุณค่าของดนตรีไทยหาได้จากเพลงที่แต่งโดยนักประพันธ์เพลง มีทำนองตามโครงสร้างของระบบเสียง ชิโระได้แต่งเนื้อเพลงอย่างสวยงาม มีนักดนตรีที่มีหน้าที่ส่งเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีต่างๆ มันมีวิธีการร้องและเครื่องดนตรีที่กลมกลืนกัน

ดนตรีไทยมีความสำคัญและมีความหมายในการพัฒนาคุณภาพจิต เป็นสื่อกลางในกิจกรรมดั้งเดิม ศาสนา และศิลปะการแสดง และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริมความสามัคคีทางชาติพันธุ์ ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางสังคมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ของรัฐ เช่น สถาบันทางการเมือง กฎเกณฑ์ดนตรีทางการทหารของไทยเป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบเพลง เครื่องดนตรี วิธีการเล่น วิธีการร้อง และการใช้กรณีต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากดนตรีไทยแล้ว การทำกิจกรรมบนพื้นฐานของความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อ และความตระหนักก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ต่อด้วยการเข้าไปเสริมกำลังงานและจิตสำนึก ดนตรีไทยยังมีคุณค่าต่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจในหลายพื้นที่ของภาคกลาง วงออร์เคสตราเดือยประเภทต่างๆใช้เป็นพิธีกรรม มีวงออเคสตราเป็นวงเครื่องสายและศิลปะการแสดง มีวงดนตรีพื้นบ้านวิ่งไปทางเหนือ ดนตรีพื้นบ้านไม่ต่อเนื่องมีหลายรูปแบบในภูมิภาคที่ไม่ต่อเนื่อง และทางใต้มีวงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงพิธีกรรมควบคู่ไปกับการแสดงทำให้คนไทยรู้สึกรักในมรดกทางดนตรีของพวกเขา ภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างมีสติสัมปชัญญะ ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

บทความที่น่าสนใจ