วิวัฒนาการ ดนตรีไทย

วิวัฒนาการ ดนตรีไทย เพราะคนไทยตั้งรกรากอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน และสถาปนาราชอาณาจักรไทย ยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ไทยจึงปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อประเทศไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยและต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้คิดค้นอักษรไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลักฐานของดนตรีไทยก็ปรากฏออกมา ทั้งหนังสือวรรณกรรมจารึกศิลาสำคัญและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคสมัยสามารถพิจารณาและนำไปใช้เป็นหลักฐานได้ บรรยายถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

วิวัฒนาการ ดนตรีไทย ยุคต่างๆ

เครื่องดนตรีไทย

สมัยสุโขทัย
เพราะคนไทยตั้งรกรากอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน และสถาปนาราชอาณาจักรไทย นั่นจึงเป็นที่มาของการเริ่มต้น ยุคประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเมื่อไทยสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทย หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของดนตรีไทยก็ปรากฏให้เห็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาหนังสือวรรณกรรมจารึกศิลาหลักและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคสมัย เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการและพัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้

ในสมัยสุโขทัย ดนตรีไทยมีลักษณะเด่น และเครื่องดนตรีไทยในสมัยนี้ร้องและบรรเลงเหมือนคนพื้นเมือง โดยมีหลักฐานระบุไว้ในหนังสือ องค์ประกอบของยุคนี้ได้แก่ เขา โซระ มโหราตุก จิน ทิศเหนือ ฉาบ หอก (ฉาบ) บันตาฟิน โสปุนเตา (สันนิษฐานว่าเป็นไวโอลินในสามจังหวัด) เมล็ดพืช เมล็ดพืช และอาจารย์ ปรากฏเป็นหลักฐานของจารึกหินแบบผสม และในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึง “เสียงพัทธ์ พิณเสียง”

 • ครึ่งวงออร์เคสตรามีนักแสดงที่เล่นเป็นครึ่งและเล่นตามทัน คือแก่นแท้ของพลังขับเคลื่อน
 • วงไม้ประกอบด้วยผู้เล่นสามคน ได้แก่ คนขับนำ คิเมร่า ไวโอลินสามสาย ร้องคลอ 1 เสียง และแควบ้านท้าวผู้ให้จังหวะ
 • วงปีพัฒน์เป็นจุดเด่นของวงปีพัฒน์เครื่องเก่าที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีขนาดเล็ก 5 ชิ้น ได้แก่ 1. ปี่ 2. ชาตรีกลอง 3. ทับ (โทน) 4. กุ้ง และ 5 2 ของวงดนตรีปีพัฒน์เครื่องเก่า มีหลายประเภท วงปี่พัฒน์เครื่องหาซึ่งแสดงในละครฉาบชาตรี (ละครที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย) ประกอบด้วยเครื่องดนตรีห้าชิ้น 1.พี่นาย 2.กงวงษ์(ใหญ่) 3.ตะพด 4.คลองทาด 5.การประโคมและการแสดงดนตรีต่างๆที่ชิงเล่นน่าจะเป็นวงพิพัฒน์เครื่องห้า ผมเข้าใจ. ไม่มีระนาดในขณะนี้
 • วงมโหรี เป็นวงดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ผสมผสานระหว่างครึ่งและตระการตาด้วยไม้ เพราะมันประกอบด้วยนักดนตรี 4 คนในวงออเคสตราสี่วง 1. คนขับให้จังหวะขณะนำและโดดเด่นครูบพวง 2. คนสี สามสายพร้อมเสียงร้อง 3. ครึ่งผู้เล่น 4. บีทเตอร์เรท คอนโทรลบิต

สมัยอยุธยา
เนื่องจากหลักฐานของดนตรีไทยในสมัยนี้มีมากกว่าในบทบัญญัติที่ระบุชื่อเครื่องดนตรีไทยมากกว่าที่เคยกล่าวถึงในหลักฐานสมัยสุโขทัย มีแนวโน้มว่า เครปปี้ ขลุ่ย เสือชีตาห์ และกลองชุดอื่นๆ ในยุคนี้ เป็น. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 2531-2534) ถูกแบนในตอนเดียว “อย่าร้องเพลงเรือ ขลุ่ย เป่าขลุ่ย ดูสาขา และเล่นคลาราปี จนกระทั่งปราบปองกง ลักษณะของวงดนตรีไทยในยุคนี้เปลี่ยนไปดังนี้

1. วงพิพัฒน์ออเคสตร้ายังคงเป็นวงพิพัฒน์เครื่องห้าในยุคนี้ คล้ายกับสมัยสุโขทัยพร้อมกับระนาดเพิ่มเติม ยุคนี้รวมถึงเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้

 • ท่อหลัง
 • ฮีโร่ (ใหญ่)
 • กลองตะพ้อ
 • ฉาบ

2. วงดุริยางค์ในสมัยนี้เป็นวงที่ 6 ในสมัยสุโขทัยของวงสี่ เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องดนตรีสองชิ้น ได้แก่ ขลุ่ยและแทมบูรีนแห่งยุคนี้

 • จำแนก (แทนที่จะเป็นครึ่งหนึ่ง)
 • ทับซ้อนกัน (timbre)
 • เครื่องประดับศีรษะ
 • ขลุ่ย
 • ให้ฝูง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ในยุคที่ประเทศนี้พ้นสงคราม และเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นให้มีเสถียรภาพและสามัคคีกัน ได้รับความสงบสุขและความสงบสุข โดยทั่วไปแล้วศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษา โดยเฉพาะดนตรีไทยในช่วงนี้ได้มีการพัฒนาพัฒนาไปตามลำดับและขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 • ในสมัยรัชกาลที่ 1 ดนตรีไทยส่วนใหญ่ในสมัยนี้ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมัยอยุธยา บ้างที่พัฒนาในช่วงนี้คือชุดปีพัฒน์เสริมด้วยคลองธาตุซึ่งเดิมมีเพียงลูกเดียว สำหรับรามารุ่นแรก วงปีพัฒน์ใช้กลองสองกลองและโน้ตตัวสูง (ตัวผู้) หนึ่งตัว และวงออร์เคสตราปีพัฒน์ใช้โน้ตตัวเตี้ย (ตัวเมีย) และกลองสองตัว จนถึงตอนนี้เป็นยุคทองของดนตรีไทยเนื่องจากในหลวงทรงสนใจดนตรีไทยมากในช่วงนี้
 • ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระราชาทรงเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมากจนสามารถเล่นไวโอลินสามสายได้ “เลื่อยสายฟ้าฟาด” พระราชาทรงอ่านเพลงไทยในราชวงศ์ เป็นเพลงที่ไพเราะไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา “Furan Floating Sliding” คือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทยในยุคนี้ bipot ที่ฉันนำมาเล่น เลยเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ประกอบกลอง จึงมีกลองประเภทต่างๆ เปลี่ยนสีในภาษามอญว่า “เป็งมั่ง” และต่อมาเรียกกลองประเภทนี้ว่า “หน้าเพลง” และใช้ในวงปีพัฒน์เพื่อสั่งการบิตแทนการต๊าป ประกอบชุดประกอบเห็นว่าก๊อกดังเกินไป จนมีเสียงขับ สมัยนี้มีการใช้กลองสองด้านมากเพื่อกำหนดจังหวะการทับซ้อนกันของด้านหน้า ในวงพิพัฒน์ใหม่ฮาร์ดออเคสตรา
 • ในสมัยรัชกาลที่ 3 วงปี่พาทย์ได้พัฒนาขึ้นเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ระนาดถูกประดิษฐ์ขึ้นจึงนำระนาดมาประดิษฐ์จินขนาดเล็กเพื่อจับคู่กับจินน์ตัวใหญ่

ลีลาดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย หมายถึง ท่าทางและท่วงทำนองที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีต่างๆ แสดงถึงลักษณะนิสัยของผู้เล่นและความรู้สึกพื้นฐานเกี่ยวกับสไตล์ของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดที่เล่นในเพลง เพราะแนวเพลงไทยไม่มีกฎตายตัวเหมือนดนตรีฝรั่ง อย่างไรก็ตาม ในสไตล์ที่นักแสดงแต่งในขณะที่เล่น การแสดงแต่ละครั้งอาจมีเมโลดี้ของตัวเอง แต่ก็ยังมีท่วงทำนองและความกลมกลืนกับเครื่องดนตรีอื่นๆ สไตล์นี้มีอิทธิพลต่อเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ ในที่นี้ความจริงที่ว่ามี “กฎ” อยู่ที่ตำแหน่งของ “บทกวี” ใน “เมโลดี้หลัก” หมายความว่าเดิมเป็นเพลงไทยและเริ่มต้นจากเพลงถัดไป ‘เนื้อเพลงแท้’ ซึ่งหมายถึง ‘เสียงพูดคุย’ ได้ถูกเปลี่ยนเป็น ‘เมโลดี้หลัก’ และเรียกอีกอย่างว่า ‘วูจิน’ ซึ่งทำให้จินส่วนใหญ่รู้สึกห่างไกลในชั้นเรียนนี้ มันไม่ซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ กำหนดรูปแบบการเล่นของคุณเพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเล่นตามสไตล์ของตนเองในเฟรมที่กำหนด หมายถึง “กวีนิพนธ์” หรือ “ทาง” ที่แสดงในรูปแบบที่กล่าวถึง วิวัฒนาการ ดนตรีไทย

บทความที่น่าใจ