ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ทุกวันนี้นักดนตรีไทยและสำนักของพิพัฒน์เริ่มสนใจการเรียนดนตรีไทยน้อยลงเรื่อยๆ กว่าตอนเด็กๆ แต่สนใจที่จะเรียนดนตรีไทยในประเทศไทยน้อยลงในยุคนี้ ที่ๆ เราสามารถหาอาหารกินกันได้ พวกเขาหายไปทีละคนจนไม่มีที่อื่นแล้ว โดยเฉพาะกับวงปี่พัฒน์มันต่างจากเมื่อก่อนมาก ทุกวันนี้ เด็ก ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันต่างๆ มีเด็กพิพัฒน์จำนวนไม่มากที่เรียนที่โรงเรียนพิพัฒน์หรือเพียงแค่พิพัฒน์มากกว่าเรียนที่บ้านหรือในสำนักงานต่างๆ เรียนกับวงดนตรีแต่ส่วนใหญ่จะมาซ้อมตอนเย็น พอมืดหลังเลิกเรียนก็กลับไปบ้านอื่นเพื่อกินข้าวและนอนกับพ่อแม่ หรือไม่เหมือนลูกของ ที่นอนในโรงเรียนแม่หรือบ้านของในภาษาปี่พัตเขาฝึกระนาดในตอนเช้าซึ่งเขาเรียกว่าระนาดไล่มัน ผู้คนจะไล่ตามและเตะระนาดออกมาในทันใด แต่จริงๆ แล้วมันเป็นวิธีที่จะพัฒนาความสามารถของระนาดหรือเพียงแค่ฝึกฝนให้มันดีขึ้น ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร อิทธิพลที่ส่งผลกระทบ โลกทุกวันนี้ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง รวมประเทศไว้ในระบบเดียวกัน มีการผลิต การค้า และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียม ส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก อาจส่งผลต่อคุณค่าของสังคมไทยที่มีต่อดนตรี ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อคุณค่าดนตรีไทยของสังคมไทยมีดังนี้ วัฒนธรรมสมัยนิยมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตกเป็นคุณค่าของสังคมไทยที่ประจักษ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อคนไทยมีโอกาสศึกษาในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเพณีและวัฒนธรรมไทย เมื่อคนกลุ่มนี้กลับมาเมืองไทย แนวความคิด วิถีชีวิตแบบยุโรปตะวันตก ค่านิยมที่มีต่อสังคมไทย ค่านิยมใดที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ? ลักษณะเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อดนตรีไทย เนื่องจากคนไทยสนใจดนตรีไทยน้อยกว่าแต่ก่อนมาก ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีไทยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าอาชีพนักดนตรีของศิลปินไทยยังคงมีอยู่ตามค่านิยมของไทยที่เปิดโอกาสให้วงดนตรีไทยไปแสดงในพิธีต่างๆ ก็เริ่มเสื่อมถอยลง เปลี่ยนรูปแบบเป็นกลุ่มศิลปินใหม่ ผลงานบางส่วนของ Tool ในสังคมยุคใหม่ ได้แก่ ศิลปินที่มีชื่อเสียงซึ่งบันทึกงานของตนลงในซีดีและอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงดนตรีไทยที่มีคุณภาพ […]

วิวัฒนาการ ดนตรีไทย

วิวัฒนาการ ดนตรีไทย

วิวัฒนาการ ดนตรีไทย เพราะคนไทยตั้งรกรากอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน และสถาปนาราชอาณาจักรไทย ยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ไทยจึงปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อประเทศไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยและต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้คิดค้นอักษรไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลักฐานของดนตรีไทยก็ปรากฏออกมา ทั้งหนังสือวรรณกรรมจารึกศิลาสำคัญและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคสมัยสามารถพิจารณาและนำไปใช้เป็นหลักฐานได้ บรรยายถึงวิวัฒนาการและพัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการ ดนตรีไทย ยุคต่างๆ สมัยสุโขทัย เพราะคนไทยตั้งรกรากอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน และสถาปนาราชอาณาจักรไทย นั่นจึงเป็นที่มาของการเริ่มต้น ยุคประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในวรรณคดีเมื่อไทยสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทย หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของดนตรีไทยก็ปรากฏให้เห็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งสองสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาหนังสือวรรณกรรมจารึกศิลาหลักและเอกสารทางประวัติศาสตร์ของแต่ละยุคสมัย เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการและพัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ ในสมัยสุโขทัย ดนตรีไทยมีลักษณะเด่น และเครื่องดนตรีไทยในสมัยนี้ร้องและบรรเลงเหมือนคนพื้นเมือง โดยมีหลักฐานระบุไว้ในหนังสือ องค์ประกอบของยุคนี้ได้แก่ เขา โซระ มโหราตุก จิน ทิศเหนือ ฉาบ หอก (ฉาบ) บันตาฟิน โสปุนเตา (สันนิษฐานว่าเป็นไวโอลินในสามจังหวัด) เมล็ดพืช เมล็ดพืช และอาจารย์ ปรากฏเป็นหลักฐานของจารึกหินแบบผสม และในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึง “เสียงพัทธ์ พิณเสียง” ครึ่งวงออร์เคสตรามีนักแสดงที่เล่นเป็นครึ่งและเล่นตามทัน คือแก่นแท้ของพลังขับเคลื่อน วงไม้ประกอบด้วยผู้เล่นสามคน ได้แก่ คนขับนำ คิเมร่า ไวโอลินสามสาย ร้องคลอ […]

ประวัติดนตรีไทย

ประวัติดนตรีไทย

ประวัติดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยมีต้นกำเนิดมาจากคนไทยเองและเลียนแบบผู้อื่น ใกล้จะเริ่มต้นในสมัยโบราณเมื่อประเทศไทยเข้ามาตั้งรกรากในอาณาจักรจงหยู่ ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนของจีน นอกจากจะให้เครื่องดนตรีไทยและจีนเลียนแบบกันได้แล้ว ยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายประเภท แพร่หลายทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน ชื่อของเครื่องดนตรีไทยโบราณที่คนไทยคิดค้นและใช้งานก่อนค้นพบวัฒนธรรมอินเดีย ได้แก่ เกราะ ครก ด้วง ฉาบ ฉาบ ขลุ่ย สปริงฮาล์ฟ ไวโอลิน จิน กลอง เป็นต้น เป็นการศึกษาตามคำเช่นภาษาไทย หยิบไม้รูปตะกร้าหลายอันแล้วจัดเรียงให้เข้ากับเครื่องดนตรีใหม่ของคุณ เรียกมันว่าระนาดหรือนำจินจำนวนมากมาทำเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าจิน นอกจากนี้ยังผสมผสานกับวัฒนธรรมดนตรีอินเดีย มอญ และเขมรของคาบสมุทรอินโดจีนที่ประเทศไทยตั้งรกรากอยู่ เช่น ฮาฟุ ซัง ปิชัย และแบน โท คราปปี ซิกแซกโทน (โอเวอร์) ฯลฯ ยิ่งไปยุ่งกับประเทศรอบข้างในภายหลัง ประเทศไทยได้นำเพลงและเครื่องดนตรีจากประเทศเพื่อนบ้านมาเล่นในวงดนตรีไทย เช่น กลองชวา กลองมลายูมลายูมีมงแปงมัน และ Taayi Changbei ที่ชาวพม่าใช้ เช่น ดัลซีมา ม้าล่า และเครื่องดนตรีจีน Chinabei ประเทศไทยจึงได้สถาปนาความสัมพันธ์กับยุโรปตะวันตกและอเมริกา ไวโอลิน ออร์แกน และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ใช้ในวงออเคสตราไทย […]